รายละเอียดบทความ

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า (Electrical wiring symbols)

สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า  (Electrical  wiring  symbols)  เป็นเครื่องหมายแสดงอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือการต่อวงจร  ทำให้สะดวกในการทำความเข้าใจและการเขียนวงจร  สัญลักษณ์ที่ใช้มีหลายอย่าง  ผู้ผลิตรถยนต์บางบริษัทก็ใช้สัญลักษณ์ของตัวเองสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง  ส่วนอื่นๆ ใช้สัญลักษณ์สากลอุปกรณ์บางอย่างอาจแสดงวงจรภายใน  อุปกรณ์บางอย่างอาจใช้สัญลักษณ์แทน  รูป 1-9 แสดงสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง

ขายแบตเตอรี่รถยนต์

ขายแบตเตอรี่รถยนต์

อ้างอิงจาก คุณเกษม ประพฤติธรรม, คุณอัมพร ภักดีชาติ, คุณคำนึง สาขากร, คุณบุญทัน สมนึก

ผู้ลงบทความ : โชคบัญชาแบตเตอรี่